Interkerkelijk Diaconaal
Samenwerkingsverband
Emmen

Opgericht : januari 2007.

DABAR:
  • Ondersteunt
  • stimuleert
  • coördineert
    en initieert diaconale projecten.
Helpen vanuit de Bijbelse visie dat alle mensen gelijkwaardig zijn.

Mensen die om hulp vragen zijn onze bondgenoten, die door hun levensverhalen ons op het spoor zetten van daadwerkelijke en efficiënte hulp.

Deelnemers

Jaarverslagen

Actueel

Relaties met andere
organisaties


Contact

 

 

 

 

 

 

 

Actueel

1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
In het actieprogramma van DABAR is de WMO aangeduid als zijnde een speerpunt.
Vanaf 2014 is Dabar vertegenwoordigd in de WMO-raad in de persoon van dhr. Bouko de Groot.
De overgang van de WMO-taken van landelijke overheid naar de gemeente heeft in het afgelopen jaar steeds meer vorm gekregen. Daar waar nodig heeft geeft Dabar signalen van knelpunten in de zorg door.

2. Mantelzorg.
Het in 2009 opgerichte Interkerkelijk Contactpunt Mantelzorg Emmen voorziet duidelijk in een behoefte. Inmiddels is in alle 6 gebieden van de gemeente Emmen een contactpunt Mantelzorg aanwezig.
Men heeft inmiddels een eigen website www.mantelzorgemmen.nl
Mantelzorg is een item wat steeds de aandacht van Dabar heeft.


3. Armoedebestrijding.
Samen met andere maatschappelijke organisaties zoals Voedselbank, Humanitas, Stichting Leergeld en Leger des Heils neemt Dabar deel aan het “Armoedepact gemeente Emmen”. In dit overlegorgaan worden voorstellen voor armoedebeleid van de gemeente gedaan.
In 2016 is ruim aandacht besteed aan evaluatie van het armoedebeleid en zijn er verbeteringen voorgesteld. Het aantal inwoners met een inkomen op bijstandsniveau is in 2016 gegroeid.
Mevr. Stenger en dhr. Nicolai vertegenwoordigden Dabar in het Armoedepact.
Op de bijeenkomsten van Dabar is het rapport “Armoede in 2016” van Knooppunt kerken en armoede uitgebreid besproken.
De stichting “Knip” heeft een voorlichting gegeven over budgettrainingen.

4. Noodfonds.
Door de gemeente Emmen is opdracht gegeven om de wenselijkheid van het inrichten van een gemeentelijk noodfonds te onderzoeken. Dit onderzoek is gedaan door Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN). Echter al voor het uitkomen van het rapport van SUNN besloot de gemeente zelf een noodfonds op te starten. Naar de mening van Dabar is het bedrag wat beschikbaar is voor het lenigen van urgente noden volstrekt onvoldoende. Een aantal kerken onderzoekt de mogelijkheid om zelf een noodfonds op te zetten.

5. Vluchtelingen.
I het voorjaar van 2016 is besloten om te stoppen met de de opvang en begeleiding van vluchtelingen op het NS station in Emmen. Het aantal vluchtelingen is sterk gedaald en de voorzieningen (o.a. busvervoer naar ter Apel) is sterk verbeterd. De coördinatie van de hulp door 21 kerken/geloofsgemeenschappen was een taak voor Dabar.
Ondertussen houdt Dabar zich ook op de hoogte van de begeleiding van statushouders die zich in de gemeente gaan vestigen.

6. Diaconale projecten.
Het doel hiervan is, naast wederzijdse kennismaking en doorgeven van informatie, knelpunten te helpen oplossen of mogelijk andere hulp te bieden Een aantal verzoeken van verschillende instanties (o..a. Vluchtelingenwerk Nederland en schuldhulpverlening) om. inzet van vrijwilligers of financiële ondersteuning, zijn aan onze leden doorgegeven.